Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայկական ծիսական Ամանոր

img_20201222_132130_14145185075930425481.jpgՏոնը կոչվում է Կաղանդ, որը նշանակում է ամսագլուխ: Հայերն այն անվանում են Ամանոր, որը բուն հայկական բառ է, «ամ» նշանակում է տարի, այսինքն՝ նոր տարի:

Ամանորին տոնածառ են զարդարում, որը  Կենաց ծառն է: Կենաց, ասել է թե` կյանքի ծառը, որը ցույց է տալիս  կյանքի վերընթաց գիծը՝ ծննդից մինչև ծաղկունք: Շարունակել կարդալ “Հայկական ծիսական Ամանոր”