Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բանավոր մաթեմատիկա

Դասընթացի նպատակն է.

զարգացնել աշակերտի դատողական ու տրամաբանական ընդունակությունները, հասկանալ մաթեմատիկայի գործածման կարևորութունը առօրյա կյանքում և զարգացնել համապատասխան հմտությունները:

Դասընթացի խնդիրներն են՝ Շարունակել կարդալ “Բանավոր մաթեմատիկա”